Top

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Gym World

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego (sklepu) www.gymworld.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.GYMWORLD.PL/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.gymworld.pl/ prowadzony jest przez: GYM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000744796, NIP: 7811976017, REGON: 380659782, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Strzeszyńska 61, 60-479 Poznań, adres poczty elektronicznej (e-mail): af@gymworld.pl, tel. +48 571 212 499.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.gymworld.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Serwis www.gymworld.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.gymworld.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.gymworld.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Operatorem płatności w serwisie www.gymworld.pl jest Straal Sp z o. O. I to operator przechowuje dane kartowe klienta.
 8. Serwis www.gymworld.pl prowadzi sprzedaż usług , za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 9. Usługi oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Usług nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.gymworld.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.gymworld.pl użyte są w celach informacyjnych.
 11. Firma informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

 1. Firma/Usługodawca: GYM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000744796, NIP: 7811976017, REGON: 380659782, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Strzeszyńska 61, 60-479 Poznań, adres poczty elektronicznej (e-mail): af@gymworld.pl, tel. +48 571 212 499.
 2. Serwis: Serwis Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.gymworld.pl
 3. Umowa: zamówienie na usługi oferowane w Serwisie złożony przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Przedstawiciela w imieniu Firmy lub dostępną na stronie www.gymworld.pl
 4. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usługi.
 5. Klient: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Opłata: wskazane na stronie lub za pośrednictwem Przedstawiciela w imieniu Firmy wynagrodzenie Firmy z tytułu świadczonych Usług na rzecz Klienta.
 8. Materiały: wszelkie treści dostarczone Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku z zakupioną usługą
 9. Produkt: produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Usługa: Karnety prezentowane na stronie stanowiące ofertę klubu fitness Gym World, po zakupie Klient może zostać członkiem klubu fitness i korzystać z jego funkcjonalności.
 11. Regulamin: niniejszy regulamin
 12. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca użytkownikowi Serwisu na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail lub za pośrednictwem platformy Messenger bezpłatnych informacji pochodzących od Firmy, jak i treści marketingowych. Użytkownik Serwisu musi wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymanie w/w treści w ramach Newslettera.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputerluburządzeniemobilnezdostępemdoInternetu,dostępdo poczty elektronicznej,
  2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystaniazSerwisuwsposóbniezakłócającyjegofunkcjonowania,wszczególności, poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowaniadziałańtakichjak:rozsyłanielubumieszczaniewramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 1. korzystaniazSerwisuwsposóbnieuciążliwydlainnychKlientóworazdlaFirmy,
 2. korzystaniazwszelkichtreścizamieszczonychwramachSerwisujedyniew zakresie własnego użytku osobistego,
 3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI

ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH

 1. Firma umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Firma ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 3. Firma ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie. Promocje dostępne w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Usługi dostępne w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia, Zamówienie zostaje złożone Firmie przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia.
 5. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, w chwili złożenia Zamówienia i dokonania Opłaty, lub (w przypadku płatności cyklicznej wpłaty pierwszej kwoty.
 6. Klient dokonując zakupu, z chwilą dokonania Opłaty potwierdza tym samym, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności dostępną w Serwisie przez 24h, przez 7 dni w tygodniu.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. CENY, METODY PŁATNOŚCI, FAKTURY

 1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki,, cła oraz inne opłaty.
 2. Operatorem płatności w serwisie www.gymworld.pl jest Straal Sp z o. o. I to operator przechowuje dane kartowe klienta.
 3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usługach po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Usługi w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 5. Serwis realizuje Zamówienia 24 godzinny na dobę 7 dni w tygodniu. Klient decyduje o dacie rozpoczęcia Usługi. Po zakupie usługi Klient może korzystać z klubu Gym World zgodnie z regulaminem i w godzinach otwarcia klubu, podanych na stronie www.gymworld.pl.
 6. Klient ma do dyspozycji kilka metod płatności – zależnych od rodzaju Oferty w serwisie (Usługa jednorazowa, usługa na dłuższy okres czasu):
  • Płatność elektroniczna jednorazowa przez usługodawcę Straal Sp zo.o (płatność realizowana za usługę, której termin ważności kończy się po miesiącu czasu) w skład tych usług wchodzą: •
  • 1miesiąc OPEN 169zł
  • 1 miesiac ULGOWY – 99 zł
  • wejście jednorazowe 30 zł
  • Płatność elektroniczna cykliczna świadczona przez usługodawcę Straal (Klientwyraża zgodę na obciążenie konta, karty kredytowej co miesięczną opłatą wynikająca z opisu umowy, którą zawiera w Serwisie; płatność cykliczne będą pobierane cyklicznie 1 dnia miesiąca przez okres obowiązywania umowy członkowskiej) w skład tych usług wchodzą:
  • 1 miesiąc czas nieokreslony 119 zł
  • 1 miesiąc ULGOWY czas NIEOKRESLONY – 139 zł
  • karnet trenerski 299 zł

7. W przypadku płatności cyklicznej, subskrypcja rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca, który jest najbliżej daty startu karnetu. Pierwsza płatność pobierana jest procentowo za ilość dni miesiąca, która pozostała w momencie zakupu Usługi. Kolejna płatność pobrana zostanie automatycznie 1 dnia miesiąca.

8.Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Przedstawiciel Firmy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

9. Płatność za Usługę musi nastąpić przed rozpoczęciem Umowy członkowskiej. Za termin płatności uznaje się datę wpłynięcia środków na konto bankowe Firmy.

 1. Osoby dokonujące zakupu usług firmy oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.
 2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT za zakupione usługi zobowiązane są zgłosić ten fakt do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym pieniądze wpłynęły na konto Firmy na maila: af@gymworld.pl.
 3. W przypadku wystawionych faktur VAT zwrot należności uiszczonych na rzecz Firmy następuje po otrzymaniu przez Firmę podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT.

IX. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Zakupu Usługi bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpił zakup Usługi.
 3. Przedstawiciel Firmy Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Czas zakończenie subskrypcji wynika z zawartej umowy o Usługę.
 5. W przypadku członkostwa rocznego, czas trwania płatności cyklicznych wynosi 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy umowa przechodzi na czas nieokreślony. W momencie przejścia umowy na czas nieokreślony płatności cykliczne pobierane są 1 dnia każdego miesiąca.
 6. W przypadku członkostwa na czas nieokreślony, czas trwania płatności nie jest z góry określony. Klient decyduje o zakończeniu płatności poprzez złożenie wypowiedzenia w klubie lub drogą e-mailową. Okres wypowiedzenia umowy to dwa miesiące.
 7. W przypadku kiedy klient nie złoży wypowiedzenia w klubie lub drogą elektroniczna, usługa przechodzi na czas nieokreślony , a płatności cykliczne pobierane są zgodnie z warunkami umowy.
 8. Serwis internetowy, nie przypomina Klientowi o rezygnacji i zakończeniu umowy. Wszystkie informacje są dostępne w panelu klienta w serwisie internetowym oraz w recepcji klubu Gym World.
 9. Klient może zrezygnować z subskrypcji po zakończeniu umowy w przypadku Usługi:
  1. A)  12 miesięczne po okresie jej obowiązywania, tzn. W 11 miesiącu, aby zakończyć subskrypcje po 12 miesiącach i musi złożyć pisemne oświadczenie o zakończeniu umowy w 12 miesiącu;
  2. B)  W przypadku usługi na czas nieokreślony, po miesiącu z tym, że okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 miesiące.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: A. świadczeniausług,jeżeliSprzedawcawykonałwpełniusługęzawyraźnązgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 11. Firma niezwłocznie, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności: A. Nie później niż w terminie 30 dni.
 12. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Firma zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Klienta.
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Strzeszyńska 61, 62-479 Poznań, lub na adres poczty elektronicznej: af@gymworld.pl
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowanej Usługi, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Usługi należy dostarczyć lub przesłać na adres ul. Strzeszyńska 61, 60-479 Poznań.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Firma wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

IX. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Klient może zgłaszać Firmie reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Strzeszyńska 61, 60-479 Poznan, lub na adres poczty elektronicznej: af@gymworld.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Firma wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

A. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym

jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Firmą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Firmą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyćswojąskargęzapośrednictwemunijnejplatformyinternetowejODR,dostępnejpod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest spółka GYM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000744796, NIP: 7811976017, , adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Cyprysowa 19 8, 62-081 Chyby, adres poczty elektronicznej (e-mail): af@gymworld.pl, oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, w innych celach dopuszczalnych przez prawo oraz w celach odnośnie których Klient wyraził wyraźną, dobrowolną zgodę. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Polityka Prywatności jest łatwo dostępna w Serwisie przez 24h przez 7 dni w tygodniu.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.